AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME
 
  • Meno, priezvisko

  • Telefónne číslo

  • E-mailová adresa

ÚČELY SPRACOVANIA (PREČO SPRACOVÁVAME PRÁVE TIETO OSOBNÉ ÚDAJE)
Tieto údaje zberáme a spracovávame výlučne za účelom registrácie fyzickej osoby na naše kurzy. E-mailové adresy slúžia ako prostriedok našej elektronickej komunikácie s účastníkmi kurzu.
AKÚ DOBU BUDEME SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE
Vyššie uvedené údaje o Vás budeme uchovávať po dobu realizácie kurzu, na ktorý sa registrujete/ prihlásite a 2 roky po skončení kurzu, ak nepožiadate o okamžitý výmaz údajov. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.
AKÝCH MÁME SPROSTREDKOVATEĽOV NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri uchovávaní a spracúvaní údajov môžu mať k Vašim osobným údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať prísne pravidlá o ochrane osobných údajov.
 
ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV

SOLTEC s.r.o., Vajanského 28, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T (IT služby)

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU
Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov s okamžitou účinnosťou. Písomnú žiadosť môžete doručiť na našu korešpondenčnú adresu alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 
 
PRÁVO NA INFORMÁCIE

Máte právo našu spoločnosť  BONUM EST BONUM s.r.o. požiadať o výpis všetkých informácií, ktoré o Vás evidujeme a tiež informáciu o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Tieto údaje Vám naša spoločnosť poskytne v elektronickej alebo tlačenej podobe najneskôr do 30 dní odo dňa Vašej písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Tiež máte právo si vyžiadať od nás informácie, odkiaľ sme získali osobné údaje o Vás, kto má prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účele ich spracovania.

 

PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJOV

Máte právo na opravu a aktualizáciu Vašich osobných údajov. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOV

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na základe žiadosti budú údaje, ktoré je možné vymazať, vymazané najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Údaje, ktorých výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom nebudú vymazané.

 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V určitých prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sa vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať týchto údajov, dostanete od nás notifikáciu.

 

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, odovzdali Vám alebo inej osobe, ktorú určíte, v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

 

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak nie ste spokojný so spôsobom ako spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo namietať a žiadať nápravu. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ÚRADU NA OCHRANU OSONÝCH ÚDAJOV

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.